Inschrijvingsvoorwaarden

Op deze pagina vind je de inschrijvingsvoorwaarden van de docenten die lesgeven in het Muziekhuis Oudewater. Inschrijven gebeurt door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website.

Inschrijving

 • Door u in te schrijven verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.
 • De inschrijving is persoonsgebonden.
 • Indien de cursist minderjarig is, hebben de ouders betalingsplicht, zij dienen het inschrijfformulier te ondertekenen.
 • Door u in te schrijven gaat u de verplichting aan tot betalen.
 • De cursist schrijft zich in t/m 8 juli 2022. Het seizoen is opgedeeld in 3 blokken. De data voor deze blokken liggen vast. Er kan op elk moment ingestroomd worden, bij instroming worden alleen de lessen in rekening gebracht vanaf de 1e les na de proefles.

Opzegging

 • Indien de cursist de lessen van het opvolgende blok niet wil volgen, dient de cursist twee weken voor het einde van het blok bij de docent aan te geven dat hij/zij wil stoppen. Bij annulering op een later tijdstip blijft u verplicht het volledige cursusgeld van het opvolgende blok te betalen.

Restitutie

 • Voor de muzieklessen geldt dat schriftelijk, gedeeltelijke restitutie kan worden aangevraagd, indien door overmacht, zoals bijvoorbeeld een gebroken arm, meer dan 3 lessen van de privé-muzieklessen uitvalt (zonder vervangende lessen). De aanvraag wordt door de docent in behandeling genomen en er zal een uitspraak over de restitutie volgen.
 • Bij afwezigheid of langdurige ziekte van de docent probeert de docent een vervangende docent te vinden. Als dat niet lukt, vindt er restitutie van het lesgeld plaats voor het aantal gemiste lessen.
 • Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie. De docent is niet verplicht om de les in te halen.

Betalingen

 • De facturen moeten binnen twee weken na ontvangst direct aan de docent worden betaald.
 • U kunt het cursusgeld in overleg met de docent gespreid betalen.
 • Wanneer een cursist niet betaalt zal de docent een incassobureau inschakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cursist.
 • Indien de cursist het lesgeld van het gevolgde blok niet betaald heeft, kan hij/zij niet deelnemen aan het volgende blok.

Copyright

 • Zowel door de docent als Stichting Muziekhuis Oudewater wordt beeldmateriaal gemaakt van lessen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor informatieve of publiciteitsdoeleinden door zowel de docent als Stichting Muziekhuis Oudewater zonder dat hiervoor aan de cursist een vergoeding is verschuldigd. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de leerling of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord bij de docent en bij Stichting Muziekhuis Oudewater (via info@muziekhuisoudewater.nl). De docent en het Muziekhuis Oudewater zullen zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Algemeen

 • Bij afwezigheid wordt de cursist vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij zijn of haar docent.
 • Indien de docent (door ziekte of andere redenen) afwezig is, wordt de les op een ander tijdstip ingehaald (eventueel aan het einde van het cursusjaar). Er wordt dan telefonisch of via whatsapp afbericht gedaan.
 • In geval de lessen vanwege calamiteiten en/of overmacht niet in het Muziekhuis kunnen plaatsvinden, zullen de lessen online gegeven worden.
 • De docent is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen.
 • In de regel geldt dat tijdens de schoolvakanties en vrije dagen geen muzieklessen worden gegeven. Na een vakantie schuiven alle lessen door. Bij inschrijving ontvangt elke cursist een kalender met de jaarplanning van de lesblokken.
 • De muzieklessen vinden plaats in de ruimtes van het Muziekhuis. Hier zijn enkele huisregels van kracht. Leerlingen én bezoekers van het Muziekhuis worden geacht zich te houden aan deze huisregels welke na te lezen zijn in de entree van het Muziekhuis en op de website (muziekhuisoudewater.nl/huisregels).

Bij opmerkingen, klachten of complimenten over lessen kunt u contact opnemen met de docent. Onderling overleg tussen leerling en docent heeft de voorkeur, maar indien gewenst kunt u ook contact opnemen met het Muziekhuis Oudewater 0348-727045 en info@muziekhuisoudewater.nl.

Datum laatste wijziging: 29-8-2021.