Inschrijvingsvoorwaarden

Op deze pagina vind je de inschrijvingsvoorwaarden van Stichting Muziekhuis Oudewater. Lees alles over het inschrijven, de gratis proefles, de betaalwijzen, wijzigingen of annulering en ziekte of afwezigheid.

Deze inschrijvingsvoorwaarden zijn ook te downloaden als pdf.

Bereikbaarheid & Advies

 • Adres Muziekhuis: Kapellestraat 39, 3421 CT, Oudewater.
 • De administratie is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur.
 • Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0348-727045. Bij geen gehoor is het mogelijk onze voice-mail in te spreken. Wij nemen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen contact op.
 • Ons e-mailadres is: info@muziekhuisoudewater.nl
 • De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6687853.
 • IBAN nummer: NL33 RABO 0312 0318 74

Cursusjaar

 • Het cursusjaar van Muziekhuis Oudewater loopt gelijk met het schoolseizoen van het basisonderwijs (regio midden).
 • Tijdens de schoolvakanties en op nationale feestdagen wordt er geen instrument- of zangles gegeven, tenzij anders afgesproken met de docent. Check voor cursussen de exacte lesdata van de betreffende cursus!

Cursussen en lessen

Bij het Muziekhuis Oudewater maken we onderscheid tussen cursussen en lessen.

 • Bij cursussen staan de lesdagen en lestijden van tevoren vast en zijn als zodanig terug te vinden op de website van het Muziekhuis Oudewater.
 • Bij lessen maakt de deelnemer over lesdag en lestijd afspraken met de docent. Dit geldt voor de instrumentale- en zanglessen.

Inschrijving

 • Inschrijven voor lessen en cursussen bij Stichting Muziekhuis Oudewater gebeurt door het volledig invullen van het inschrijfformulier op de website www.muziekhuisoudewater.nl/inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is ook verkrijgbaar via het kantoor van Muziekhuis Oudewater.
 • Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met deze inschrijvingsvoorwaarden.
 • De inschrijving voor instrumentale- en zanglessen leidt tot een overeenkomst tussen de deelnemer en de docent bij wie ingeschreven wordt en niet tot een overeenkomst tussen de deelnemer en de Stichting Muziekhuis Oudewater.
 • De inschrijving voor cursussen leidt tot een overeenkomst tussen de deelnemer en Stichting Muziekhuis Oudewater.
 • Deelnemers onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger.
 • De lesovereenkomst houdt op, aan het eind van elk cursusjaar of na de laatste les van een cursus. Voor elke nieuwe cursus moet opnieuw worden ingeschreven. Half mei van elk cursusjaar staat het nieuwe cursus- en lesaanbod van Muziekhuis Oudewater voor het volgende seizoen online. Deelnemers aan instrumentale- en zanglessen worden verzocht voor 1 juli de docent te informeren over eventuele verlenging van de lessen in het nieuwe cursusjaar om zeker te zijn van plaatsing.

Proefles

Voor de instrumentale- en zanglessen is het mogelijk om een proefles te volgen. Inschrijven voor een proefles kan via het inschrijfformulier door te kiezen voor ‘proefles zang’ of ‘proefles instrumentaal’ met daarbij de keuze voor het instrument. Na ontvangst van de aanvraag neemt de docent van het betreffende instrument zo snel mogelijk contact op met de deelnemer. De kosten voor de proefles bedragen €10,00 en dienen contant te worden voldaan bij de proefles.

Na inschrijving

 • Uiterlijk 10 dagen na inschrijving voor instrumentale lessen en zanglessen wordt met de deelnemer contact opgenomen om een afspraak te maken over lesdag en tijdstip. Bij inschrijving in vakantieperiodes gebeurt dit zo spoedig mogelijk na afloop van die periode. Daarna ontvangt de deelnemer van Stichting Muziekhuis Oudewater een schriftelijke bevestiging van plaatsing.
 • Voor cursussen, koren, ensembles, of orkesten geldt een minimum deelnemersaantal. Zodra dit aantal is gehaald, ontvangt de deelnemer een bevestiging van inschrijving naar het op het inschrijfformulier vermelde e-mailadres dat de betreffende activiteit doorgaat. Een eventuele annulering vanwege te weinig deelnemers, vindt plaats uiterlijk één week voor aanvang van de activiteit.

Wachtlijst

 • We doen ons best om iedereen die zich inschrijft te plaatsen. Het kan echter voor komen dat er niet (onmiddellijk) plaats is: de cursus kan volgeboekt zijn of uitgesteld worden. Desgewenst plaatsen we een inschrijver op een wachtlijst.

Les- en cursusgeld

 • Bij inschrijving én plaatsing verplicht de deelnemer zich tot betaling van het lesgeld over de gehele les- of cursusperiode. Wie tussentijds begint, is betalingsplichtig vanaf de persoonlijke startdatum.
 • De deelnemer ontvangt bij de start van de cursus een factuur voor de gehele cursus. Voor instrumentale- en zanglessen wordt via Stichting Muziekhuis Oudewater één factuur voor het hele cursusjaar verstuurd.

Betaling

 • Er zijn bij Stichting Muziekhuis Oudewater drie betalingsmogelijkheden:
  • Betaling via bankoverschrijving, in één termijn, binnen 14 dagen na factuurdatum;
  • Betaling via automatisch incasso in één termijn;
  • Betaling via automatisch incasso in termijnen.
 • Bij instrumentale- en zanglessen, alsmede de jaarcursussen is het mogelijk om in maandtermijnen te betalen: het aantal maanden dat de cursus (nog duurt) tot aan de zomervakantie met een maximum van 8 termijnen. Hiervoor kan gekozen worden op het inschrijfformulier. De eerste termijn van afschrijving vindt plaats eind september, de laatste eind juni. Alle overige cursussen dienen te worden betaald via bankoverschrijving, in één termijn, binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Automatische incasso is mogelijk op voorwaarde dat de deelnemer Stichting Muziekhuis Oudewater machtigt de termijnen automatisch van zijn/haar bankrekening af te schrijven. Machtiging geschiedt door het invullen van het papieren machtigingsformulier tezamen met het inschrijfformulier op te vragen bij de administratie of via het invullen van het inschrijfformulier met machtiging op onze website.
 • Verleende machtigingen gelden tot wederopzegging ook voor volgende inschrijvingen van dezelfde deelnemer in hetzelfde of volgende seizoen.

Annulering inschrijving

 • Het annuleren van een inschrijving voor een cursus of een les is mogelijk tot twee weken vóór aanvang ervan. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden. Bij annulering minder dan twee weken vóór aanvang van de cursus/les wordt € 25 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Een inschrijving voor een één- of tweedaagse workshop kan tot een week voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. Daarna verplicht inschrijving tot betaling van het cursusgeld.

Tussentijds opzeggen

 • Tussentijds opzeggen van cursussen met een duur van 20 lessen of meer en van wekelijkse of tweewekelijkse instrumentale- en zanglessen is mogelijk met een opzegtermijn van 1 kalendermaand ingaande vanaf de eerste van de maand volgend op de opzegdatum.
 • Opzeggingen dienen per e-mail te gebeuren op het mailadres info@muziekhuisoudewater.nl. Deelnemer ontvangt hiervan een ontvangstbevestiging. Het telefonisch of mondeling aankondigen van een opzegging geldt niet.
 • Het cursusgeld over de resterende periode wordt in mindering gebracht op het nog te betalen cursusgeld of teruggestort. Tijdens de opzegtermijn van een volledige kalendermaand kan de deelnemer de lessen blijven volgen.
 • Tussentijds opzeggen van de overige cursussen en lessen korter dan 20 weken is niet mogelijk. Inschrijving voor de cursussen en lessen korter dan 20 weken verplicht tot het betalen van het gehele cursusbedrag. Afwezigheid of afbreken van deelname aan een cursus geeft geen recht op kwijtschelding of restitutie van het cursusgeld.

Betalingsachterstand

 • Bij niet tijdige betaling of bij het ontstaan van betalingsachterstand zal na afloop van de betalingstermijn een herinnering worden gestuurd. Indien na het verzenden van een tweede herinnering betaling van het verschuldigde les- of cursusgeld uitblijft, worden buitengerechtelijke maatregelen ter incasso getroffen. Blijft ook dan de betaling uit, dan wordt de vordering uit handen gegeven voor gerechtelijke invordering. Bij incasso in en buiten rechte zullen de kosten op de betalingsplichtige worden verhaald.
 • Bij betalingsachterstand kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd. Zodra het verschuldigde bedrag is voldaan, kan de deelnemer weer aan de lessen deelnemen.

BTW

Cursus- en lesgelden voor deelnemers van 21 jaar en ouder zijn inclusief 21% btw. Peildatum voor de leeftijdsbepaling van de deelnemer is de eerste cursus- of lesdag. Het daaraan gekoppelde BTW tarief geldt voor die cursus of les, gedurende de rest van het cursusjaar.

Afwezigheid leerling

Bij afwezigheid van de cursist bij een les, bestaat er geen recht op restitutie van het lesgeld. De docent is niet verplicht om een les in te halen.

Ziekte of afwezigheid van de docent

 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal in overleg met de docent de les op een ander tijdstip, evt. aan het eind van het cursusjaar, worden ingehaald.
 • Bij langdurige ziekte of afwezigheid probeert Stichting Muziekhuis Oudewater een vervangende docent te vinden. Als dat niet lukt heeft de deelnemer recht op restitutie van een evenredig deel van het cursus- of lesgeld.
 • Bericht over uitgevallen lessen ontvangt de deelnemer uitsluitend per SMS en wel op het mobiele nummer dat bij de inschrijving is opgegeven.

Bijdrage mogelijk

Voor mensen met een laag inkomen is het mogelijk om via de gemeente Oudewater een bijdrage te krijgen in het cursus- of lesgeld. Meer informatie over de declaratieregeling kunt u vinden via deze link.

Uitsluiting

Stichting Muziekhuis Oudewater kan besluiten de deelnemer bij niet-tijdige betaling of wangedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen, zonder dat daarmee de verplichting tot betaling van het cursusgeld vervalt.

Klachten

De deelnemer aan instrumentale- of vocale lessen heeft een overeenkomst met zijn of haar docent. De docent is verantwoordelijk voor de naleving van de aangegane overeenkomst. Bij klachten en/of vragen dient de deelnemer dan ook in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende docent. Komen zij er samen niet uit dan kan de deelnemer schriftelijk zijn klacht/vraag neerleggen bij het bestuur van de Stichting Muziekhuis Oudewater. Dit kan via email: info@muziekhuisoudewater.nl. Je ontvangt binnen 4 werkdagen een ontvangstbevestiging van je klacht. Het bestuur behandelt je klacht binnen 2 weken. Lukt dat niet, dan ontvang je tussentijds een schriftelijke melding hiervan.

Voorbehoud

Stichting Muziekhuis Oudewater behoudt zich het recht voor het afwijken van verstrekte informatie en gegevens zoals docenten, tijden en prijzen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

 • Stichting Muziekhuis Oudewater beheert het copyright voor alle teksten, foto’s en beeldmerken in onze uitingen op papier, beeld en website.
 • Muziekhuis Oudewater laat regelmatig foto’s en video’s maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze kunnen gebruikt worden voor informatieve of publiciteitsdoeleinden op de website, cursusbrochure, etc. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. Je kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord, geadresseerd aan Stichting Muziekhuis Oudewater, t.a.v. Kapellestraat 39, 3421 CT Oudewater of info@muziekhuisoudewater.nl. Het Muziekhuis Oudewater zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

Huisregels en aansprakelijkheid

 • Stichting Muziekhuis Oudewater stelt zich niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van eigendommen van cursisten- en/of bezoekers. Gebruik van materialen en apparatuur geschiedt op eigen risico.
 • Het meenemen van eigendommen naar het Muziekhuis Oudewater of naar activiteiten van Muziekhuis Oudewater op andere locaties gebeurt geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 • In de ruimtes van het Muziekhuis zijn enkele huisregels van kracht. Cursisten, leerlingen en bezoekers van het Muziekhuis worden geacht zich te houden aan deze huisregels welke na te lezen zijn in de entree van het Muziekhuis en op de website (muziekhuisoudewater.nl/huisregels).
 • Door of namens de Stichting Muziekhuis Oudewater kan aan personen die zich niet houden aan deze inschrijvingsvoorwaarden of ontoelaatbaar gedrag of overlast vertonen de toegang tot het gebouw worden ontzegd.
 • Schade toegebracht aan het gebouw, inventaris of materialen van het Muziekhuis Oudewater zal op de veroorzaker van de schade worden verhaald.

Over deze voorwaarden

 • Deze inschrijvingsvoorwaarden van Stichting Muziekhuis Oudewater zijn te vinden op de website muziekhuisoudewater.nl en liggen ook ter inzage op het kantoor van Muziekhuis Oudewater, Kapellestraat 39 Oudewater.
 • Met ingang van het nieuwe seizoen kunnen de inschrijvingsvoorwaarden worden aangepast.
 • In alle gevallen waarin deze inschrijvingsvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Muziekhuis Oudewater.


Oudewater, september 2016

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6687853.